Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adatvédelem 1.0 (kattintson ide)

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a Kósa Mátyás Krisztián ( 7634 Pécs, Akó dülő u. 17 ) a továbbiakban: Adatkezelő) által a www.dorvengo.com, www.facebook.com/Dorvengo Ferrari Classics és a www.instagram.com/ Kósa Mátyás Krisztián weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése és azon keresztül nyújtott szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

A Tájékoztatót az Adatkezelő annak érdekében teszi közzé, hogy a Weboldalon folytatott személyes adatkezelések érintettjeit, így mind a Weboldalon böngésző látogatókat, mind a Weboldalon és az ahhoz kapcsolódó mobil alkalmazásokban az Adatkezelő által elérhetővé tett Szolgáltatások igénybe vevőit (a továbbiakban: Felhasználók) a GDPR 13. cikkében meghatározott információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztassa, így többek között az Adatkezelő által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartalmáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adat továbbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, vagy észrevétele van mindezekkel kapcsolatban, az E-mail: dorvengo@gmail.com elérhetőségen várom a megkeresését.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weboldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal valamely funkcióját használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás igénybe vételére szolgáló űrlapon, az adott adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztatásban, illetve a jelen Szabályzatban jelezzük.

A Weboldal böngészésének, megfelelő használatának és az egyes Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weboldalon elérhető Szolgáltatás igénybevételével, a Weboldalon jármű vagy egyéb termék hirdetésre történő jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, vagy a kifogásolt Szolgáltatást.

 

1. Az Adatkezelő és az Adatkezelő elérhetőségének neve és elérhetőségei

A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek az Adatkezelő minősül, amelynek lényeges adatai az alábbiak:

Név: Kósa Mátyás Krisztián

Székhely: 7634 Pécs, Akó dülő u.17.

Törvényes képviselő: Kósa Mátyás Krisztián ügyvezető

Email: dorvengo@gmail.com

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége:

E-mail: dorvengo@gmail.com

Mindazon adatkezelések esetén, ahol az Adatkezelő mellett más harmadik személy is érintett a személyes adatkezelésekben, akár mint közös adatkezelő, akár másik adatkezelő, akár mint adatfeldolgozó, az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban a vonatkozó információkat feltünteti.

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A Weboldal bizonyos esetekben harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmazhat, amelyekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatást, mielőtt ezen szolgáltatásokat igénybe venné, vagy személyes adatait a harmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogy mindezen feltételek, működés és tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt, azokért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

 

2. Fogalommeghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetlen, akár közvetett módon azonosítható. A Weboldal használata során különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a fénykép, nem, életkor.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat az Adatkezelő kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel arra, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, az Adatkezelő valamennyi olyan esetben, amikor ilyen érintetteknek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő, de bizonyos folyamatokban, ahol ez külön megjelölésre kerül, az Adatkezelőn kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. Az Adatkezelő adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során átadnak az Adatkezelő részére, feltöltenek a Weboldalra, valamint amely adatokat az Adatkezelő gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. Az Adatkezelő adatkezelési folyamataihoz számos adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyek személyét az egyes adatkezelések kapcsán megjelöljük, vagy utalunk az adatfeldolgozók kategóriáira.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek az Adatkezelő rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az Adatkezelő az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról.

Hozzájárulás: az érintett által az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például az Adatkezelő és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

 

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig a Adatkezelő jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg az Adatkezelő.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket az Adatkezelő a Weboldal felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon keresztül elérhetők a Felhasználók részére. A jelen Tájékoztató kiterjed a jármű vagy egyéb termék hirdetési és azokhoz kapcsolódó valamennyi elérhető szolgáltatás használatára, a Weboldalon elérhető elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre (hírlevelekre, SMS-ekre), továbbá az Adatkezelő által végzett, Szolgáltatásokra vonatkozó piackutatásokban, nyereményjátékokban vagy eseményeken történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre.

 

3. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

 

Regisztráció, Weboldal regisztrációt követő használata
 • Regisztráció esetén kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, így különösen az emailcím, a felhasználói név
 • Információ a Weboldalon tanúsított online keresési viselkedéséről, így különösen a keresett jármű vagy egyéb termék hirdetésekről, kattintott hirdetésekről.
Szolgáltatások igénybevétele a Weboldalon
 • Számla kibocsátását igénylő szolgáltatás igénybevétele esetén számlázási adatai (számlázási név és cím)
 • Információ az igénybe vett Szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól (pl. hirdetései, aktivitása)
 • Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje).
 • Hirdetés feladás esetén telefonszám
Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele
 • A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (így a név, emailcím és telefonszám).
 • Az Adatkezelő által küldött üzenetek, digitális kommunikációk megnyitása, kattintása, annak nyomon követhetősége érdekében.
Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel
 • A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (rendszerint név, szállítási cím, email cím)
 • A személyes részvétel esetén Önről fényképfelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása esetén.
Kapcsolatfelvétel
 • Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen az Adatkezelő által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebook-on,Instagram-on, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.
Közvélemény- és piackutatásban történő részvétel
 • A felmérés során a Felhasználó által önkéntesen megadott saját magára, vagy családi körülményeire, életvitelére vonatkozóan, az Adatkezelő által a kutatás céljából elkért személyes adat
 • A Felhasználó visszajelzései és észrevételei.
Egyéb forrásokból kapott személyes adatok
 • Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben
 • Marketing kommunikáció- és reklámozási tevékenység javítása, mérése érdekében harmadik személy partnerek által felvett adatok (lásd különösen: Sütikkel kapcsolatos adatkezelések tájékoztatója [LINK])
 • Foglalkoztató által megadott kapcsolattartói adatok.
 • 3.1. Felhasználói fiók

  3.1.1. Felhasználói fiók létrehozása, fenntartása, törlése

  A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció) kötelezően megadott személyes adatok adatkezelésének célja a Weboldalon elérhető, Szolgáltatások igénybevételére, így pl. jármű hirdetés feladása, illetve a fizetős Szolgáltatások megrendeléséhez történő hozzáférési jogot alapító jogviszony létrehozása, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése és a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében kezeli.

  A felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó által megadott e-mail címet Adatkezelő a felhasználói regisztráció hitelesítésére, így a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott emailcím valós működése.

  A regisztráció során a megadandó személyes adatok közül az űrlapon csillaggal jelölt személyes adatok kötelezően megadandó személyes adatok, amelyek megadása a szerződés létrejöttének feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre. A felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a Felhasználó e-mail elérhetőségének azonosítása.

  Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

  Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

  A felhasználói fiók létrejöttével a Felhasználó önkéntesen, a kötelezően megadandó adatok körén kívül további profil adatokat rendelhet a fiókjához, így megadhatja telefonszámát, a hirdetett jármű vagy egyéb termék megtekintési címét és egyes oldalak esetében a Felhasználó által beszélt nyelveket. Ezen személyes adatok megadása nem szükséges a felhasználói fiók létrehozásához, megadásuk önkéntes, azokat (az elsődlegesen megadott telefonszám kivételével) a Felhasználó a fiókjába belépve bármikor törölheti, illetve annak törlését az Adatkezelőtől is kérheti.

  A fenti, önkéntes adatok megadásán alapuló adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés időtartama az adatok Felhasználó által történő törléséig, illetve ennek hiányában a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

  3.1. Felhasználói fiók

  3.1.1. Felhasználói fiók létrehozása, fenntartása, törlése

  A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció) kötelezően megadott személyes adatok adatkezelésének célja a Weboldalon elérhető, Szolgáltatások igénybevételére, így pl. jármű hirdetés feladása, illetve a fizetős Szolgáltatások megrendeléséhez történő hozzáférési jogot alapító jogviszony létrehozása, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése és a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében kezeli.

  A felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó által megadott e-mail címet Adatkezelő a felhasználói regisztráció hitelesítésére, így a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott emailcím valós működése.

  A regisztráció során a megadandó személyes adatok közül az űrlapon csillaggal jelölt személyes adatok kötelezően megadandó személyes adatok, amelyek megadása a szerződés létrejöttének feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre. A felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a Felhasználó e-mail elérhetőségének azonosítása.

  Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

  Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

  A felhasználói fiók létrejöttével a Felhasználó önkéntesen, a kötelezően megadandó adatok körén kívül további profil adatokat rendelhet a fiókjához, így megadhatja telefonszámát, a hirdetett jármű vagy egyéb termék megtekintési címét és egyes oldalak esetében a Felhasználó által beszélt nyelveket. Ezen személyes adatok megadása nem szükséges a felhasználói fiók létrehozásához, megadásuk önkéntes, azokat (az elsődlegesen megadott telefonszám kivételével) a Felhasználó a fiókjába belépve bármikor törölheti, illetve annak törlését a Társaságtól is kérheti.

  A fenti, önkéntes adatok megadásán alapuló adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés időtartama az adatok Felhasználó által történő törléséig, illetve ennek hiányában a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

 •  

  3.1.2. Gazdálkodó szervezetekkel kötött jármű hirdetési szerződés

  A Felhasználási Feltételek szerinti gazdálkodó szervezet Felhasználók a Szolgáltatásokat külön, az Adatkezelővel írásban megkötött megállapodás alapján veszik igénybe. A felhasználói szerződés megkötése során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat az Adatkezelő jogviszony létrehozása, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése és a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében, valamint az írásbeli megállapodásban rögzített egyéb célból kezeli.

  A szerződés megkötése során az Adatkezelő által a Felhasználótól bekért személyes adatok, többségében a kapcsolattartói adatok, illetve az kereskedői kapcsolattartókra vonatkozó adatok, megadása a szerződés megkötésének előfeltétele, amelyek megadásának elmaradása esetén az Adatkezelő nem köti meg a szerződést.

  Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a jogviszony létrehozása, annak teljesítése, a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, a fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

  Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, az Adatkezelő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

  A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

  Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

 • 3.2. Jármű vagy egyéb termék hirdetésének közzététele

  A Weboldalon a regisztrált Felhasználók részéről a jármű vagy egyéb termék hirdetések feltöltésének előfeltétele a hirdetés feltöltési űrlapon meghatározott, kötelezően megadandó személyes adatok megadása, amelyek közül a Felhasználó telefonszáma, valamint, amennyiben annak közzétételéhez hozzájárult, a Felhasználó email elérhetősége, illetve utolsó belépésének időpontja a Weboldalon a hirdetés részeként közzétételre kerül.

  Az adatkezelés jogalapja a hirdetés közzétételére vonatkozó szerződéses jogviszony létrehozása, azaz a Felhasználó számára a hirdetés közzétételére szolgáló felület nyújtása, a szolgáltatás előkészítése és a szolgáltatás nyújtása, így a jogviszonyból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

  Az adatkezelés időtartama a szerződés tartamához kötődik, azaz a Weboldalon közzétett hirdetés végleges törléséig tart (ld. Általános Szerződési Feltételek 1. pont).

  3.3. Jármű vagy egyéb termék hirdetésekhez rendelhető fizetős Szolgáltatások igénybevétele

  A Felhasználók által feltöltött jármű vagy egyéb termék hirdetésekhez rendelhető, ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltétele az Adatkezelő rendelkezésére álló, felhasználói fiók regisztrálásához kötelezően megadott személyes adatok ismeretén kívül, hogy a Felhasználó az ellenérték megfizetésének esetére az Adatkezelő részére előírt számlakibocsátási kötelezettsége teljesítéséhez az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa a számla kiállításához szükséges személyes adatait, így különösen a nevét és a számlázási címét.

  Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a jogviszony létrehozása, a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, a fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

  Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, az Adatkezelő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

  A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

  Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

  A szerződés létrejöttének feltétele a számlázási adatok megadása a fizetéssel járó Szolgáltatások esetén, tekintettel a Társaságra kötelező, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott kötelezettségekre.

 • 3.4. Felmérések folytatása a Felhasználók körében

  Az Adatkezelő időről-időre a Weboldalon, a Felhasználók körében felmérést kezdeményez olyan módon, hogy a Weboldalon felmérést hirdet meg, amelyben az Adatkezelő Felhasználói önkéntesen, a felmérésben meghatározott adatkezelési elvek szerinti adatkezeléshez adott önkéntes, kifejezett hozzájárulásuk esetén részt vehetnek. A felmérések célja a Szolgáltatások működésének megfelelősége mérése, az Adatkezelő Szolgáltatásainak hatékonyságának, fejlesztésük érdekében teendő lépések meghatározása. Az Adatkezelő a felmérések meghirdetése alkalmával egyedileg tesz közzé az adatvédelmi tájékoztatást, az ott nem meghatározott kérdésekre a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók.

  Az Adatkezelő a Felhasználókat e-mail elérhetőségükön keresztül, jogos érdeke alapján, megkeresheti az Adatkezelő Szolgáltatásaira, annak felhasználói megítélésére, vonatkozó közvélemény kutatással, felméréssel kapcsolatban. Az ilyen adatkezelés célja az Adatkezelő Szolgáltatásainak fejlesztése, működésének mérése, a felhasználói elégedettség mérése. Az adatkezelés időtartama a Felhasználói válaszadást követő 2 hét.

 • 3.5. Marketing célú adatkezelések

  3.5.1 Hírlevél

  Az Adatkezelő a Weboldalon elérhető Szolgáltatásai, márkája, valamint kifejezetten elektronikus úton közölt reklámok Felhasználók részére történő eljuttatására szerződött partnerei szolgáltatásai, termékei népszerűsítése érdekében az Felhasználók részére, akik ehhez előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adták, e-mailen vagy SMS-ben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) elektronikus hirdetéseket küld.

  Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulás az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (ld. 1. pont) bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá az Adatkezelőnek címzett és az Adatkezelő székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig az Adatkezelő a hírlevél küldési szolgáltatását fenntartja.

  Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe az Adatkezelő által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.
  Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a feliratkozott Felhasználók érdeklődési körébe eső reklám-üzenetetek kapjanak, a feliratkozott Felhasználók Weboldalon tett aktivitása alapján rögzíti a Felhasználó érdeklődési körét és ennek megfelelő reklámüzeneteket küldhet a részére.

 • A Felhasználó az Adatkezelő 3.6. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mail-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A Felhasználó ezen tiltakozását az Adatkezelő által email-en keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében az Adatkezelő a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

  3.5.2 Rendezvények

  Az Adatkezelő Szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző rendezvényeket. A rendezvények szerinti adatkezelésekről az Adatkezelő külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintett jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

  3.5.3 Nyereményjátékok

  Az Adatkezelő Szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző nyereményjátékokat. A nyereményjátékok szerinti adatkezelésekről az Adatkezelő külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintett jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

 •  

  3.6. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat adatkezelése

  Az Adatkezelő ügyfélszolgálata az Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:
  E-mail: dorvengo@gmail.com

  Telefon: 0036 70 3084088

  Az Adatkezelő a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő személyek esetén az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség jogalapja szerint, a további Felhasználók vonatkozásában a szerződés teljesítése, bizonyos körben jogos érdek jogalapon, az alábbi adatkör szerint kezeli:

  a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok;
  b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja;
  c) panasz, megkeresés részletes leírása;
  d) Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
  e) a Felhasználó számára megküldött válaszlevél;

  Az Adatkezelő annak érdekében rögzíti a felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, elintézze, megválaszolja azokat a Felhasználó részére, fogyasztók esetén pedig teljesítse a Fgytv. által előírt panaszkezelési kötelezettségeit, emellett figyelemmel kísérhesse a vonatkozó jogviszonyainak teljesítését, biztosítsa a Felhasználók, illetve az Adatkezelő jogos érdekeinek igazolásához szükséges tények rögzítését.

  A felhasználói megkeresésekről rögzített jegyzőkönyvet, valamint a panaszkezelés során keletkezett Fgyvt. 17/A. § (5) bekezdés szerinti adatokat, a válasz másolati példányát a fogyasztói panaszok esetén az Adatkezelő a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján az elintézéstől számított 5 évig tárolja, az ezen a körön kívül eső, felhasználói megkeresések anyagait az elintézéstől számított 2 évig tárolja.

 • A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, szükséges lépések meghatározása.

  3.7. Csalásmegelőzés és kezelés

  Az Adatkezelő a Felhasználók Szolgáltatások használata során kifejtett hirdetési tevékenysége ellenőrzésével kiszűrheti azokat a Felhasználókat, amely Felhasználók tevékenysége alapján alaposan feltehető, hogy a Szolgáltatásokat visszaélés-szerűen, vagy rendeltetésellenesen, illetve a Weboldalak felhasználására vonatkozó Felhasználási Feltételekbe ütköző módon használják a Szolgáltatásokat. Amennyiben az Adatkezelő ilyen tevékenységet azonosít, megvonja a Felhasználók Weboldal Szolgáltatásai használatához fűződő jogát, illetve jogellenesség észlelése esetén megteszi annak kivizsgálása érdekében szükséges lépéseket.

  Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy rá nézve milyen korlátozást vagy tilalmat vezetett be a Szolgáltatások tekintetében. Az Adatkezelő egyben tájékoztatja a Felhasználót arról is, hogy az adatkezelés ellen tiltakozhat, illetve, hogy jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve az előzőek szerinti joghatással jár. A Felhasználó által történő tiltakozás esetén az Adatkezelő az érintett személyes adatai kezelését haladéktalanul korlátozza arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

  Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és a Weboldal Felhasználóinak, mint más harmadik személyeknek azon jogos érdeke, hogy a Weboldalon a jogellenes, rosszhiszemű tevékenységek kiszűrhetők, megakadályozhatók legyenek és a Weboldalt valamennyi Felhasználó a Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja. Az adatkezelés időtartama a Weboldalon történt utolsó felhasználói aktivitástól számított két év.

 • 3.8 Igényérvényesítés

  Az Adatkezelő a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése, csalás és egyéb bűncselekmény felderítése és megelőzése céljából az érintett jogviszony megszűnésétől számított 24 hónap időtartam alatt a 3.1, 3.2., 3.3., 3.6., 3.7. és 3.9. pontban meghatározott adatokat, így különösen a hirdetést, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely az Adatkezelő által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője és az érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.
  Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és a Weboldal további Felhasználóinak jogos érdekének érvényesítése.

  Az Adatkezelő a fentiek szerinti személyes adatokat kizárólag abban az esetben kezeli, amennyiben azok kezelése egy a Weboldalon feladott hirdetés vagy igénybe vett Szolgáltatás kapcsán a hirdető vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy hirdetéssel szemben az Adatkezelőnél arra hivatkozva, hogy a hirdetés sérti a Felhasználó jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul egy hirdetéssel kapcsolatos jogsértés (például félrevezető hirdetés) miatt. Ezekben az esetekben az Adatkezelő annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval, illetve hirdetéssel kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) hirdetők azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat az Adatkezelő által.

 • 3.9. Hatósági adatszolgáltatás

  Az Adatkezelő a szabályszerű tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek az Adatkezelőhöz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti.

  Az Adatkezelő átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek az Adatkezelő részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására.

  Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve az Adatkezelő, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható az Adatkezelő által hivatalos eljárásban történt adatszolgáltatás megalapozottsága, illetve az Adatkezelő esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.

  3.10. Felhasználói aktivitás

  A Felhasználók Weboldalon történő aktivitása, Szolgáltatások használatára vonatkozó tevékenységének adatait, azaz az internetes böngészési viselkedés és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatokat az Adatkezelő a Szolgáltatásai fejlesztésére, sikerességének mérésére felhasználja. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy tisztában legyen ügyfélköre Szolgáltatásokra vonatkozó igényével, érdeklődésével, ennek megfelelően termékeit és Szolgáltatásait fejleszthesse, visszacsatolást kaphasson üzleti tevékenysége sikerességéről. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók törlését követő két év elteltével végződik.

 • 4. Felhívások a Felhasználók részére

  4.1.  16. éven aluliak

  Az Adatkezelő Weboldalon elérhető szolgáltatásait kizárólag nagykorú, 16. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek részére nyújtja.

  Amennyiben az Adatkezelő valamely adatkezelési tevékenysége 16. éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, az Adatkezelő beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

  4.2.  Más adatait megadó személyek

  A Weboldal használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg a Szolgáltatások használata során.

 • 4.3 Hirdetések

  A Felhasználók által a Weboldalra feltöltött hirdetéseket az Adatkezelő tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésben személyes adatot ad meg, arra vonatkozóan tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő azokat statisztikák készítése, az adatbázisa működtetése, valamint a Weboldal működésének ellenőrzése és minőségbiztosítás, valamint a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése érdekében a vonatkozó szerződés időtartama alatt kezeli.

  Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely az általa üzemeltetett adatbázis és nyújtott Szolgáltatások működtetése, fejlesztése és üzleti szempontú figyelemmel kísérése kapcsán áll fenn. Az adatkezelés időtartama a jármű vagy egyéb termék hirdetések tárolása kapcsán a törlést követő 2 év.

  4.4 Pontosság

  Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a csalás-megelőzésre és ellenőrzésre vonatkozó adatkezelést, illetve az Adatkezelő részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles az Adatkezelő részére a 1. pont szerinti elérhetőségen a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy az Adatkezelő által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

 • 4.5 Adatok megismerésére jogosultak köre

  A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

  4.6 Nyilvánosságra hozott személyes adatok

  A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók az Adatkezelő rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket az Adatkezelő gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.

  5. Adattovábbítások

  Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. Továbbá az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére,.
  Egyes esetekben a partnerek kifejezetten az Adatkezelő instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. ügyvitel, adattárolás) az Adatkezelő javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva nyújtják saját – az Adatkezelő Szolgáltatásával összefüggő – szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Adatkezelő által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel az Adatkezelő olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.
  Az Adatkezelő Szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

 • 5.1 Szerverszolgáltatások

  Az Adatkezelő adatbázisának tárhelyét az www.eoldal.hu adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.

  5.2 Panaszkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó

  Az Adatkezelő a nem magánszemély hirdetőnek minősülő Felhasználók esetében telefonos ügyfélszolgálati hangfelvételek rögzítésére és tárolására szerződéses partner adatfeldolgozót vesz igénybe. 

  5.3 Cégcsoporton belüli adatkezelések

  Az Adatkezelő és annak mindenkori közvetlen vagy közvetett irányítása alá tartozó cégeket, kapcsolt vállalkozásokat működtető tagjai részére, e tagok üzletfejlesztéssel kapcsolatos jogos érdekének kiszolgálása érdekében személyes adatokat adhat át, az érintett hozzájárulása esetén. Az Adatkezelő Cégcsoportjának adatátvevő tagjaival az Adatkezelő a személyes adatok védelmét biztosító szerződést köt, amelyben e tagok vállalják az adatok biztonságához szükséges szervezési és műszaki intézkedéseket megtételét és – még abban az esetben is, ha az adott átvevő tag nem tagja az EGT-nek – az az európai adatvédelmi jog által előírt garanciák alkalmazását.

  Az Adatkezelő az adatfeldolgozó részére, megbízás alapján, a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó technikai szolgáltatások nyújtása céljából átad személyes adatokat.

 • 5.4 Számlázáshoz igénybe vett adatfeldolgozó

  Egyes esetekben, amikor az Adatkezelő a rá vonatkozó számviteli és adó jogszabályok által megteremtett kötelezettség szerint fizetős szolgáltatása vonatkozásában elektronikus számlát bocsát ki, az Adatkezelő elektronikus számla kibocsátási szolgáltatót vesz igénybe. 

  5.5 SMS fizetéshez igénybe vett szolgáltatók

  Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatások díjának SMS útján történő megfizetésre van lehetőség, az Adatkezelő, a Felhasználó mobiltelefonos elérhetőségétől függően az alábbi adatkezelőkkel együttműködésben biztosítja a fizetést.

  5.6 Weboldalon elérhető fizetési rendszerek szolgáltatója

  Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatások díjának megfizetése online elérhető, harmadik személyek által biztosított fizetési szolgáltatásokon keresztül történik, ezen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik fél adatkezelési tájékoztatóiban foglalt feltételek irányadók.

 • 5.7 Kérdőívek

  Az Adatkezelő a kérdőíves megkeresésekhez szolgáltatást veszi igénybe, a kérdőíves megkeresésben részt vevő felhasználók emailcímének megadásával.

  5.8 Ügyviteli rendszerek

  Az Adatkezelő a panaszkezelési és Felhasználói szerződéseinek kezelésére vonatkozóan az adatfeldolgozók által biztosított ügyviteli rendszert veszi igénybe.

  5.9 Követeléskezelés

  Az Adatkezelő a nem magánszemély hirdetőnek minősülő Felhasználókkal megkötött szerződései szerinti Szolgáltatásból eredő követelései behajtásával követeléskezelő társaságot bíz meg.

  Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. Az Adatkezelő az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

  Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon az Adatkezelőtől személyes adatot kérnek, az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.
  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. Az Adatkezelő a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és Tájékoztatóban mindenkori újabb változataiban a partneri kört, szükség esetén, aktualizálja.